• zaloguj się
  • utwórz konto

Konkursy projektowe i staże podoktorskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Staż podoktorski matematyka, informatyka, ekonomia i finanse

Szczegóły
Kod UW_IDUB_2021_80
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Stanowisko Staż podoktorski
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.02.2022 12:00 – 11.03.2022 23:59)

Numer ogłoszenia

UW/IDUB/2021/80

Stanowisko

adiunkt

Grupa stanowisk

badawcze

Dyscyplina naukowa

matematyka, informatyka, ekonomia i finanse

Słowa kluczowe

staż podoktorski, matematyka, informatyka, ekonomia i finanse

Forma zatrudnienia

umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu

cały etat

Liczba stanowisk

8

Wynagrodzenie

do 12 000 zł (brutto)

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy

wrzesień 2022 r. (w uzasadnionych przypadkach może być inny jednak nie wcześniej niż czerwiec 2022 i nie później niż grudzień 2022)

Okres zatrudnienia

12 miesięcy

Jednostka UW (przewidywane

miejsce wykonywania pracy)

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki lub Wydział Nauk Ekonomicznych lub Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego — dokładne miejsce wykonywania pracy (w rozumieniu § 114 Statutu UW) będzie określone po rozstrzygnięciu konkursu w uzgodnieniu z kierownikami jednostek oraz uwzględniając preferencje kandydata

Tytuł Działania

I.1.5 „Tematyczne Programy Badawcze”

Opis Programu i Działania

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

 

Zrekrutowane osoby będą wykonywały obowiązki w ramach POB III „Wyzwanie petabajtów”.

 

Priorytetowy Obszar Badawczy III „Wyzwanie petabajtów” jest dedykowany rozwojowi metod pozyskiwania i analizy wielkich zbiorów danych, których zrozumienie i interpretacja są niezbędne, abyśmy mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii. Obserwowane w ostatnich latach udoskonalenie technik molekularnych oraz narzędzi obrazowania medycznego umożliwia gromadzenie ogromnych ilości danych biomedycznych. Szybki rozwój narzędzi służących do asymilacji różnego typu sygnałów z otaczającego świata pozwala na zasilanie nowoczesnych robotów w informacje niezbędne do ich właściwego funkcjonowania. Podobnie, obszerne raporty bankowe poszerzają naszą wiedzę na temat efektywności rynków finansowych oraz służą ocenie ryzyka kredytowego. Z kolei śledzenie zachowania użytkowników stron internetowych dostarcza informacji o ogromnym znaczeniu zarówno komercyjnym jak i dla zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Trzeba jednak pamiętać, że we wszystkich wspomnianych zastosowaniach mamy do czynienia wręcz z zalewem informacji. Dlatego konieczne jest opracowanie nowych metod matematycznych oraz wydajnych narzędzi informatycznych, które umożliwią odpowiednie wyselekcjonowanie, zrozumienie i w konsekwencji wykorzystanie tych danych.

Zakres obowiązków

1.     prowadzenie badań naukowych w tematyce POB III (tj.
w dyscyplinach: matematyka, informatyka, ekonomia i finanse),

2.     nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi wiodącymi w tematyce badań,

3.     czynne uczestnictwo w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nawiązywanie współpracy z innymi grupami badawczymi na Uniwersytecie Warszawskim,

4.     upowszechnianie wyników prowadzonych badań,

5.     aktywny udział we współpracy międzynarodowej w tym np. w organizacji projektów w ramach Tematycznych Programów Badawczych.

Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje

Wymagania konieczne:

·         spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.
Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) i Statucie UW
(Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019,
Monitor poz. 190);

·         posiadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej matematyka/ informatyka/ ekonomia i finanse. uzyskany nie wcześniej niż 5 lat *) przed ogłoszeniem konkursu;

·         odbycie staży zagranicznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy *) o łącznej długości co najmniej 15 miesięcy; do stażu zalicza się praca na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, wyjazdy naukowe finansowane z grantów, odbyte studia doktoranckie;

·         posiadanie wyróżniającego dorobku naukowego
potwierdzonego publikacjami lub wystąpieniami na prestiżowych konferencjach;

·         przedstawienie oryginalnego pomysłu na tematykę
badawczą zgodną z Priorytetowym Obszarem Badawczym III;

·         dobra znajomość języka angielskiego w mowie
i w piśmie.

 

Dodatkowe atuty:

·         doświadczenie w zdobywaniu zewnętrznych środków na
badania.

 

*) Na wniosek kandydata okresy mogą ulec przedłużeniu o czas przerw w pracy wynikających z obowiązków rodzicielskich oraz długotrwałych urlopów zdrowotnych.

 

W szczególności możliwe jest wydłużenie ich do 1 roku za każde urodzone lub adoptowane dziecko będące pod osobistą opieką kandydata niezależnie od momentu, kiedy się urodziło.

Wymagane dokumenty

Obowiązkowe:

·         życiorys naukowy z listą publikacji,

·         odpis dyplomu doktorskiego,

·         list motywacyjny,

·         opis planowanych badań,

·         opis najważniejszego osiągnięcia naukowego,

·         podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,

·         oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania niniejszego konkursu,

·         oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

 

Nieobowiązkowe:

·         listy z referencjami od dotychczasowych współpracowników (max 3 osoby) (opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pob3@mimuw.edu.pl).

Oferujemy

·         swobodę rozwoju własnych zainteresowań badawczych w zakresie zgodnym z tematyką POB III,

·         możliwość korzystania z infrastruktury UW,

·         15 000 zł (rocznie) do wykorzystania na udział
w konferencjach naukowych i na podróże służbowe.

Forma nadsyłania zgłoszeń

pocztą elektroniczną na adres pob3@mimuw.edu.pl z tytułem „Konkurs post-doc”

Procedura rekrutacyjna

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.

Pytania

pytania prosimy kierować do p. Beaty Rębacz (pob3@mimuw.edu.pl) +48 22 55 44 544

Termin nadsyłania zgłoszeń

11.03.2022

Termin ogłoszenia wyników konkursu

11.04.2022

Sposób informowania o wynikach konkursu

pocztą elektroniczną