• zaloguj się
  • utwórz konto

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki

Szczegóły
Kod WMIM_1210_EK_01_2022_IMSIM
Jednostka organizacyjna Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
Stanowisko ASYSTENT
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (14.01.2022 00:00 – 18.02.2022 23:59)

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: nie więcej niż 3 stanowiska w Instytucie Matematyki oraz 1 stanowisko w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2022 lub 1 lutego 2023, pełny etat, zatrudnienie na 3 lata bez możliwości przedłużenia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze pensum do 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Wynagrodzenie zasadnicze: 4310 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo, tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz sprawozdanie Dziekana WMIM za 2020 rok, str. 45–47.

 Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta powinny posiadać:

1. tytuł zawodowy magistra matematyki/informatyki lub tytuł równorzędny, zdobyty w dyscyplinie pokrewnej;

2. publikacje badawcze w dyscyplinie matematyka/informatyka lub pokrewnych w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym;

3. gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;

4. doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach i konferencjach).

Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2022 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.