• zaloguj się
  • utwórz konto

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Instytut Informatyki

Szczegóły
Kod WMIM_1210_EK_02_2022_IINF
Jednostka organizacyjna Instytut Informatyki
Stanowisko PROFESOR UCZELNI
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (14.01.2022 00:00 – 18.02.2022 23:59)

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na 1 stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2022 lub 1 lutego 2023, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe w dyscyplinie informatyka oraz zajęcia dydaktyczne (pensum 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim). Wynagrodzenie zasadnicze: 6980 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo, tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz sprawozdanie Dziekana WMIM za 2020 rok, str. 45–47.

Osoby ubiegające się o stanowisko profesora uczelni powinny posiadać:

1. stopień doktora matematyki, informatyki lub dyscypliny pokrewnej;

2. stopień doktora habilitowanego, lub równoważne osiągnięcia świadczące o samodzielności naukowej;

3. doświadczenie międzynarodowe.

Ponadto wymagane są osiągnięcia w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

1. doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;

2. znaczące osiągnięcia dydaktyczne oraz uczestnictwo w kształceniu kadry naukowej;

3. znaczący dorobek organizacyjny.

 

Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2022 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.