• zaloguj się
  • utwórz konto

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki

Szczegóły
Kod WMIM_1210_EK_03_2022_IMSIM
Jednostka organizacyjna Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
Stanowisko ADIUNKT
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (14.01.2022 00:00 – 18.02.2022 23:59)

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: nie więcej niż 3 stanowiska w Instytucie Matematyki, 4 stanowiska w Instytucie Informatyki oraz 3 stanowiska (w tym jedno dla adiunkta w zakresie statystyki) w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2022 lub 1 lutego 2023, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze pensum do 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Wynagrodzenie zasadnicze adiunkta na WMIM wynosi obecnie 5550 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo, tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz sprawozdanie Dziekana WMIM za 2020 rok na stronach 45–47.

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta powinny posiadać:
1. stopień doktora w dyscyplinie informatyka/matematyka (lub dyscyplinach pokrewnych);
2. znaczące publikacje badawcze z matematyki lub informatyki (w przypadku adiunkta w zakresie statystyki – o tematyce statystycznej) w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym lub w materiałach konferencji miedzynarodowych;
3. doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
4. doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach i konferencjach).

Dodatkowym atutem kandydatów będzie, udokumentowane publikacjami odpowiednio wysokiej jakości, tempo gromadzenia znaczącego dorobku naukowego oraz klarowna perspektywa jego utrzymania. W przypadku zgłoszenia do Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki może być także brany pod uwagę dorobek z zakresu zastosowań matematyki.

Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana. Komisja może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2022 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.