• zaloguj się
  • utwórz konto

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Adiunkt im. S. Eilenberga w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Szczegóły
Kod WMIM_1210_EK_05_2022
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Stanowisko ADIUNKT
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (14.01.2022 00:00 – 18.02.2022 23:59)

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 4 stanowiska adiunkta im. Samuela Eilenberga w grupie badawczo-dydaktycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Informatyka, Matematyka). Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami).

Samuel Eilenberg (1913-1998) uzyskał doktorat z matematyki na Uniwersytecie Warszawskim w 1936 roku, pod opieką Kazimierza Kuratowskiego i Karola Borsuka. Większość życia spędził w USA jako profesor Columbia University. Wywarł zasadniczy wpływ na rozwój języka współczesnej matematyki oraz informatyki; był współtwórcą zarówno nowoczesnej topologii, teorii kategorii, algebry homologicznej, jak i teorii automatów. Jego droga naukowa symbolizuje otwartość oraz gotowość do poszukiwań i podejmowania nowych trudnych wyzwań naukowych, a także skutecznego nawiązywania współpracy naukowej.

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2022 lub 1 lutego 2023, pełny etat, zatrudnienie na 2 lub 4 lata (do ustalenia z wybranymi kandydatami), bez możliwości przedłużenia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w zmniejszonym wymiarze (120 godzin dydaktycznych rocznie). Wynagrodzenie zasadnicze: 7350 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); dla najbardziej aktywnych naukowo, kwotę tę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz sprawozdanie Dziekana WMIM za 2020 rok, str. 45–47.

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta im. Samuela Eilenberga powinny posiadać:

1. stopień doktora w dyscyplinie matematyki, informatyki lub nauk pokrewnych uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat (na wniosek

kandydata okres ten może być wydłużony o urlopy związane z rodzicielstwem);

2. znaczące publikacje z matematyki lub informatyki w recenzowanych wydawnictwach lub konferencjach o zasięgu globalnym;

3. doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;

4. znaczące doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach itp.)

Dodatkowymi atutami kandydatów będą:

•staż naukowy, odbyty poza Polską nie wcześniej, niż w ostatnich dwóch latach;

•ponadprzeciętne, udokumentowane publikacjami wysokiej jakości, tempo gromadzenia dorobku naukowego, oraz klarowna perspektywa jego utrzymania.

 Termin zgłoszeń upływa 18 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2022 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.