• zaloguj się
  • utwórz konto

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Instytut Informatyki

Szczegóły
Kod WMIM_ADIUNKT_BD_IINF
Jednostka organizacyjna Instytut Informatyki
Stanowisko ADIUNKT
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (29.12.2022 00:00 – 05.02.2023 23:59)

WMIM/1210/EK/03/2023

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: nie więcej niż 4 stanowiska w Instytucie Informatyki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. ((Dz.U. 2022 poz. 574 ze zmianami).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2023 lub 1 lutego 2024, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze pensum do 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Wynagrodzenie zasadnicze adiunkta na WMIM wynosi obecnie 5 836,00 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo, tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta powinny posiadać:

1. stopień doktora w dyscyplinie informatyka/matematyka (lub dyscyplinach pokrewnych);

2. znaczące publikacje badawcze z matematyki lub informatyki (w przypadku adiunkta w zakresie statystyki – o tematyce statystycznej)

w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym lub w materiałach konferencji miedzynarodowych;

3. doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;

4. doświadczenie międzynarodowe (np. staże zagraniczne, współpraca naukowa z badaczami z innych ośrodków, udział w projektach).

Dodatkowym atutem kandydatów będzie, udokumentowane publikacjami odpowiednio wysokiej jakości, tempo gromadzenia znaczącego

dorobku naukowego oraz klarowna perspektywa jego utrzymania.W przypadku zgłoszenia do Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki

może być także brany pod uwagę dorobek z zakresu zastosowań matematyki.

 

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:

1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,

• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załącznik do ogłoszenia)

• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się z zasadami przeprowadzania

konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 119 Statutu UW i akcpetuję te zasady;

2. odpis dyplomu doktorskiego;

3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, wg. wzoru ze strony https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/;

4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);

5. opis projektów badawczych, które kandydat zamierza realizować (nie więcej niż 2 strony);

6. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.

 

Termin zgłoszeń upływa 5 lutego 2023 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana. Komisja może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2023 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.