• zaloguj się
  • utwórz konto

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Instytut Matematyki

Szczegóły
Kod WMIM_ASYSTENT_BD_IM
Jednostka organizacyjna Instytut Matematyki
Stanowisko ASYSTENT
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (29.12.2022 00:00 – 05.02.2023 23:59)

WMIM/1210/EK/02/2023

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: nie więcej niż 2 stanowiska w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2022 poz. 574 ze zmianami).

 

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2023 lub 1 lutego 2024, pełny etat, zatrudnienie na 3 lata bez możliwości przedłużenia.

W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub

informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze pensum do 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Wynagrodzenie zasadnicze:

4 596,00 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo,

tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta powinny posiadać:

1. tytuł zawodowy magistra matematyki/informatyki lub tytuł równorzędny, zdobyty w dyscyplinie pokrewnej;

2. publikacje badawcze w dyscyplinie matematyka/informatyka lub pokrewnych w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym;

3. gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;

4. doświadczenie międzynarodowe (np. staże zagraniczne, współpraca naukowa z badaczami z innych ośrodków, udział w projektach).

 

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:

1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,

• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załączenik do ogłoszenia)

• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania

konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 123 Statutu UW i akcpetuję te zasady;

2. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego;

3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, wg. wzoru ze strony https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/

4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);

5. rozprawa doktorska i opinie recenzentów (jeśli rozprawa została już obroniona) bądź opinia promotora (jeśli nie było jeszcze

obrony doktoratu).

 

Termin zgłoszeń upływa 5 lutego 2023 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2023 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.