• zaloguj się
  • utwórz konto

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki

Szczegóły
Kod WMIM_ADIUNKT_BD_IMSIM
Jednostka organizacyjna Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
Stanowisko ADIUNKT
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (10.01.2024 00:00 – 12.02.2024 23:59)

WMIM/1210/EK/03/2024

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych: 2 stanowiska (w tym jedno dla adiunkta w zakresie statystyki) w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2023 poz. 742).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2024 lub 1 lutego 2025, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze pensum do 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim. Wynagrodzenie zasadnicze adiunkta na WMIM wynosi obecnie 6 292,00 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo, tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim. Wynagrodzenie może być poddane podwyżkom zgodnie z polityką wynagrodzeń Uniwersytetu Warszawskiego. Dla pracowników przewidziany jest bogaty pakiet świadczeń socjalnych, obejmujący opiekę zdrowotną, ubezpieczenia, dostęp do szkoleń oraz wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego.

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta powinny posiadać:

1. stopień doktora w dyscyplinie informatyka/matematyka (lub dyscyplinach pokrewnych);

2. znaczące publikacje badawcze z matematyki lub informatyki (w przypadku adiunkta w zakresie statystyki – o tematyce statystycznej) w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym lub w materiałach konferencji międzynarodowych;

3. doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;

4. doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach i konferencjach).

Dodatkowym atutem kandydatów będzie, udokumentowane publikacjami odpowiednio wysokiej jakości, tempo gromadzenia znaczącego dorobku naukowego oraz klarowna perspektywa jego utrzymania.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:

1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,

• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się z zasadami przeprowadzania konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 119 Statutu UW i akceptuję te zasady;

2. odpis dyplomu doktorskiego;

3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, wg. wzoru ze strony https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/;

4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);

5. opis projektów badawczych, które kandydat zamierza realizować (nie więcej niż 2 strony);

6. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.

Termin zgłoszeń upływa 12 lutego 2024 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana. Komisja może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2024 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.