• zaloguj się
  • utwórz konto

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych - Instytut Informatyki - II edycja

Szczegóły
Kod WMIM_ADIUNKT_D_IINF_A
Jednostka organizacyjna Instytut Informatyki
Stanowisko ADIUNKT
  Zadaj pytanie
Tura 1 (23.05.2024 15:59 – 26.06.2024 23:59)

WMIM/1210/EK/05/2024-A

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Informatyki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 124, 227.).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2024 lub 1 lutego 2025, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić zajęcia dydaktyczne (pensum: 360 godzin dydaktycznych w roku akademickim) i może brać udział w badaniach naukowych - odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka. Wynagrodzenie zasadnicze adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na WMIM wynosi obecnie 8 515 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej zaangażowanych, tę kwotę powiększają o 10 do 15% dodatki do wynagrodzenia, patrz Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim. Dla pracowników przewidziany jest bogaty pakiet świadczeń socjalnych, obejmujący opiekę zdrowotną, ubezpieczenia, dostęp do szkoleń oraz wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego.

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta powinny posiadać:

1. stopień doktora w dyscyplinie matematyka/informatyka (lub dyscyplinach pokrewnych);

2. co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;

3. wysokie umiejętności dydaktyczne, potwierdzone w szczególności przez wyniki ankiet studenckich lub wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną;

4. umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:

1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,

• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 119 Statutu UW i akceptuję te zasady;

2. odpis dyplomu doktorskiego;

3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, wg. wzoru ze strony https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/

4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);

5. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.

Termin zgłoszeń upływa 26 czerwca 2024 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 15 września 2024 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.