• zaloguj się
  • utwórz konto

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - Instytut Matematyki

Szczegóły
Kod WMIM_PROFESOR_UCZ_BD_IM
Jednostka organizacyjna Instytut Matematyki
Stanowisko PROFESOR UCZELNI
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (10.01.2024 00:00 – 12.02.2024 23:59)

WMIM/1210/EK/04/2024

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2023 poz. 742).

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2024 lub 1 lutego 2025, pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe w dyscyplinie matematyka oraz zajęcia dydaktyczne (pensum 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim). Wynagrodzenie zasadnicze: 7 833,00 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy na podstawie umów o pracę, maksimum 20%); w wielu wypadkach, dla osób najbardziej aktywnych naukowo, tę kwotę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim. Wynagrodzenie może być poddane podwyżkom zgodnie z polityką wynagrodzeń Uniwersytetu Warszawskiego. Dla pracowników przewidziany jest bogaty pakiet świadczeń socjalnych, obejmujący opiekę zdrowotną, ubezpieczenia, dostęp do szkoleń oraz wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego.

Osoby ubiegające się o stanowisko powinny posiadać:

1. stopień doktora matematyki, informatyki lub dyscypliny pokrewnej;

2. stopień doktora habilitowanego, lub równoważne osiągnięcia świadczące o samodzielności naukowej;

3. doświadczenie międzynarodowe.

Ponadto wymagane są osiągnięcia w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

1. doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;

2. znaczące osiągnięcia dydaktyczne oraz uczestnictwo w kształceniu kadry naukowej;

3. znaczący dorobek organizacyjny.

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:

1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,

• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 117 Statutu UW i akceptuję te zasady;

2. odpis dyplomu doktorskiego oraz (jeśli kandydat taki posiada) odpis dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

3. życiorys zawodowy (CV) z kompletnym spisem publikacji, wg wzoru, patrz https://www.mimuw.edu.pl/konkursy

4. kopie wybranych, najważniejszych publikacji (nie więcej niż 3 prace);

5. opis zamierzeń badawczych i organizacyjnych na najbliższe 2-3 lata (maksimum 2 strony);

6. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.

 

Termin zgłoszeń upływa 12 lutego 2024 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2024 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.